A Kutatóintézet
   
A Konferencia
   
Konferencia - 2014
   
Publikációk
   
Regisztráció
   
Kapcsolat
   
Támogatók
   
Térkép

Támogatók:

 
 
  • Bemutatkozik az Informatikai- és Komminkációs Jogi Kutatócsoport
   
  Informatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatócsoport
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán


WWW.IKJK.HU

Az információs társadalom megvalósítása ma már szerte Európában a kormányzatok és a nemzetközi szervezetek kitüntetett cselekvési prog-ramjává lépett elő. Ez a stratégiai jelentőségű társadalmi folyamat szá-mos feladat megoldását igényli a jogalkotás, a jogalkalmazás és a jogtu-dományi kutatások terén is. A technológiai éa gazdasági konvergencia, az informatikával, a hírközléssel és a média tartalmával kapcsolatos problémák szerves összefonódása szükségessé teszi a műszaki, közgaz-dasági és jogi kérdések együttes kezelését, rendszerszemléletű tárgyalá-sát.

Az infokommunikációs jog – azaz az informatikai jog, a hír-közlési jog és a médiajog gyakorlati jelentőségének az érintett szektorok gazdasági súlyához igazodó növekedésével párhuzamosan kialakul az igény a felmerülő kérdések tudományos feldolgozására, és alakulóban van az ezt megvalósítani képes kutatói kör. Számos külföldi példa (szakmai periodikák, rendezvények, kutatóintézetek) mutatja, hogy az infokommunikációs jog kiváló területet jelent a tudományos kutatás számára. Annak érdekében, hogy a szakterület jelentőségének megfelelő színvonalat és hatékonyságot biztosíthassunk, úgy véljük, szükség van az infokommunikációs jogi kutatások és szakmai továbbképzések kuta-tóintézeti keretekben történő összefogására.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara In-formatikai- és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete oktatási, kutatási és szakértői tevékenységet folytat az informatikai- és kommunikációs tech-nológia társadalmi és jogi összefüggéseivel kapcsolatban. Ezen belül kiemelt feladatának tekinti a jogalkotás és jogalkalmazás támogatását igényes elméleti munkán alapuló szakmai anyagokkal.

1.1.Oktatás
1.2.Tananyag fejlesztés
1.3.Kutatás
1.4.Szakértői tevékenység
1.5.Rendezvények

2.1.Nemzetközi kapcsolatok

3.1.Kutatási témák

1.
1.1.Oktatás
A Kar 1988 óta alkalmaz főállású oktatót a jogi informatikával kapcsolatos ismeretek oktatására. A számítástechnikai ismeretek oktatása speciális kollégiumi foglalkozások keretében kezdődött meg. Az évek során emellé fejlődött fel az informatikára vonatkozó jogi szabályozás (informatikai jog) széles spektrumának oktatása.

Az 1996-97-es tanévtől kezdődően - a hazai jogi karok között elsőként - kötelező tárgyként része a Kar tantervének a Jogi informatika, amely az informatikával, az információs társadalommal kapcsolatos közjogi, magánjogi és büntetőjogi ismereteket, köztük a távközlési és a médiajog alapintézményeit tárgyalja.

A Kar által 2000-ben indított főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző képzés tantervében is kötelező tárgyként szerepel a Jogi informatika.

A kötelező tárgyak mellett a Jogi Informatikai Csoport oktatói fakultatív tárgyként hirdetnek magyar és európai médiajoggal, az Internet sajátos jogi kérdéseivel valamint jogi logikával foglalkozó kurzusokat.

1999 óta a Csoport oktatói látják el a PTE Bölcsészettudományi Karának kommunikáció szakán a médiajogi képzést.

2001 szeptemberében a PTE ÁJK Doktori Iskolája keretében - ugyancsak az országban elsőként - a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált PhD képzés indult jogi informatikából jogász doktoranduszok számára. A programnak jelenleg 13 hallgatója van; ebből 7 másodéves és 6 elsőéves.
fel


1.2.Tananyag fejlesztés
1997-ben jelent meg Dr. Balogh Zsolt György A jogi informatika válogatott fejezetei című egyetemi jegyzete, majd ezt követte 1998-ban a Jogi Informatika című tankönyv. Ezt a könyvet tananyagként az ország több jogi karán - pl.: SZTE ÁJK-n - használják.
fel


1.3.Kutatás
1998 óta a PTE ÁJK nappali tagozatán rendszeresen elindul a Jogi informatikai szakszeminárium című kurzus, melynek keretében a hallgatók önálló kutatási tevékenységére, a kutatási módszertan alapkészségeinek elsajátítására van mód.

2001-ben alakult meg a Jogi Informatikai Csoport - ma már Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék - és a jogi informatikai doktori program köré szerveződő Informatikai Jogi Műhely, mely máris több sikeres pályázatot mondhat magáénak. Ezek az alábbiak:

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által meghirdetett "Az informatikai módszertanok honosításának, elterjesztésének támogatása az EU harmonizáción belül" című, SZT-IS-14 kódszámú kiírásra benyújtott pályázat. Címe: Adatvédelmi "legjobb gyakorlat" kialakítása az elektronikus közigazgatásban.

A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei által Elektronikus Kormányzat tárgyában végzendő kutatásokra, SZT-2002-EG-2 kódszámon kiírt pályázat. Címe: Az elektronikus információszabadság jogi környezetének megteremtése Magyarországon.
fel


1.4.Szakértői tevékenység
Dr. Balogh Zsolt György és Dr. Jóri András az Országgyűlési Biztosok Hivatalában adatvédelmi szakértőként Dr. Majtényi László adatvédelmi biztos munkatársai voltak 1995 és 2001 között.

1999-től részt vettünk az új hírközlési törvény előkészítésére irányuló szakértői munkában. Az elektronikus aláírásról és az elektronikus okiratokról szóló törvény előkészítéséhez szakértői szinten ugyancsak hozzájárultunk.

Az Informatikai Kormánybiztosság felkérésére 2001-ben átfogó tanulmányt készítettünk az információs társadalom magyarországi megvalósításának - az Európai Unió informatikai szabályozásával harmonizáló - jogalkotási programjáról.

A Pannon GSM Rt belső szoftver-használati rendjének kialakítása, a legális szoftver-használat előmozdítása érdekében elkészítettük a cég számítógép és hálózat használati szabályzatát.

A MATÁV Rt. adavédelmi gyakorlatának értékelése.

Adatvédelmi szakvélemény a Pannon GSM Rt. részére.
fel


1.5.Rendezvények
A Jogi Informatikai Csoport 1994-ben döntő szerepet vállalt a Jogi Informatikai Tárasaság nevű szakmai egyesület megalapításában és több éven keresztül a Társaság konferenciáinak megszervezésében.

A Csoport 1999 óta évente megrendezi "Informatikai szakmai nap" című konferenciáját, melynek során szakértők és egyetemi hallgatók a távközlés és az informatika aktuális kérdéseit vitatják meg.

2000-ben és 2001-ben részt vettünk a Soros Alapítvány által támogatott Internet and Law című nemzetközi konferencia-sorozaton. Itt a Csoport oktatói és egyetemi hallgatók több előadást tartottak. A sorozat egyik állomásaként a konferencia rendezői és házigazdái voltunk.
fel


2.
2.1.Nemzetközi kapcsolatok
1993 óta van kapcsolatunk a British and Irish Legal Education Technology Association (BILETA), 1994 óta pedig az International Association for Artifical Intelligence and Law (IAAIL) egyesülettel. 1996 óta veszünk részt az International Review of Law Computers and Technology c. szakfolyóirat nemzetközi tanácsadó testületében.

Kapcsolataink Közép- és Kelet-Európára is kiterjednek. Partnereink a krakkói Jagello Egyetem Jogi Karának Bankjogi Kutatócsoportja és a ternopoli Nemzetgazdasági Akadémia Jogi Intézete. Jó kapcsolatokat tartunk fenn a Bécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogi Informatikai Csoportjával, valamint a grazi Karl-Franzens Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogi Informatikai Tanszékével.
fel

3.
3.1.Az Informatikai Jogi Műhely kutatási témái

Távközlés, hírközléspolitika
Adatvédelem, személyiségvédelem
Információ-szabadság. Elektronikus kormányzat
Médiajog, médiapolitika
Szerzői jogi kérdések
Elektronikus kereskedelem
Elektronikus aláírás, elektronikus iratkezelés
Informatikai biztonság, kriptográfia
Informatikai bűnözés
fel